/o produktu

Analyzátory řady GE umožňují sledovat okamžitou kvalitu paliva on-line

Analyzátory uhlí | ENELEX

Analyzátory kvality uhlí řady GE představují již čtvrtou generaci on-line radiometrických analyzátorů (také zvaných popeloměrů). Tyto analyzátory umožňují sledovat okamžitou kvalitu paliva on-line, a to přímo na dopravníkovém pásu. Dokáží určit jeho výhřevnou hodnotu, popelnatost a spočítat prošlé množství za zvolený časový úsek. Použití přístroje zlepšuje efektivitu těžby a umožňuje optimalizovat spotřebu paliva, což vede k zásadním úsporám nákladů. Při jejich vývoji byly zúročeny naše více než třicetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí a zohledněny potřeby našich významných zákazníků. Na základě tohoto vývoje byla vybrána nejefektivnější metoda dual-gama měření kvality paliva, kterou lze aplikovat v celé technologii povrchových dolů, úpraven uhlí a elektráren. Tyto analyzátory lze také použít pro online měření kvality ropných břidlic.

4 produktové řady GE

Aktuálně nabízíme 4 produkty z řady GE.

Poradenství a servis

Klientům poskytujeme plné poradenství včetně servisu.

Technologie na klíč

Naše technologie vám vždy dodáme na klíč.

Zvýšení efektivity

Díky on-line analýze dosáhnete vyšší efektivity těžby.

Produktová řada GE - Produktová řada GE - Produktová řada GE - Produktová řada GE - Produktová řada GE-

GE4000

GE4000 On-line analyzátor kvality uhlí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti pro třídění paliva.

GE4000
GE4000 představuje již čtvrtou generaci on-line radiometrických analyzátorů popelnatosti (popeloměrů). Při jeho vývoji jsme zúročili naše více než třicetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí a zohlednili potřeby našich významných zákazníků.

On-line analyzátor kvality uhlí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti pro třídění paliva.

GE4000.CM
Analyzátor | ENELEX

On-line analyzátor kvality uhlí s mikrovlnným měřením vlhkosti pro určení okamžité výhřevnosti paliva.

GE4000.CM
Detekční systém sestává ze dvou samostatných jednotek pro měření popelnatosti a vlhkosti instalovaných na pásovém dopravníku. Rám může být instalován přímo na pásovém dopravníku nebo jako součást měření na vzorkovači.

On-line analyzátor kvality uhlí s mikrovlnným měřením vlhkosti pro určení okamžité výhřevnosti paliva.

Analyzátor | ENELEX
GE4000.EX
Analyzátor | ENELEX

On-line analyzátor kvality uhlí do výbušného prostředí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti paliva.

GE4000.EX
Instalace přístroje GE4000 v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů v hlubinném dole (ExI M2) vyžaduje zvláštní technické řešení. Pro tento účel je určen model GE4000.EX. S ohledem na umístění detekčního a řídícího stupně je možné volit mezi dvěma variantami konfigurace.

On-line analyzátor kvality uhlí do výbušného prostředí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti paliva.

Analyzátor | ENELEX
GE4040
Analyzátor | ENELEX

Off-line ruční analyzátor kvality uhlí pro okamžité určení kvality paliva vhodný pro menší provozy a laboratoře.

GE4040
Přístroj GE4040 umožňuje rychlé měření obsahu popelovin a stanovení výhřevnosti z odebraných vzorků uhlí přímo v provozních prostorách, případně laboratořích. To umožňuje přijímat operativní řešení a rozhodnutí a tím významně přispět k efektivitě provozu a následně také k snížení ekonomických nákladů.

Off-line ruční analyzátor kvality uhlí pro okamžité určení kvality paliva vhodný pro menší provozy a laboratoře.

Analyzátor | ENELEX

Schéma funkce analyzátoru

Schéma GE4000  

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí na dopravníkovém pásu nebo výložníku rypadla:

Schéma GE4000.CM

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí ve spojení s detekčním stupněm pro měření vlhkosti:

Analyzátor | ENELEX

Speciální instalace GE4000.CM

Schéma variantního uzpůsobení analyzátoru kvality uhlí pro měření ve skluzech a potrubích:

Schéma GE4000  

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí zapojeného do systému automatického ovládání třídící klapky (automatické třídění uhlí dle jeho kvality):

Analyzátor | ENELEX

Příklady aplikací on-line analýzy

Řízení těžby uhlí v povrchovém dole

Umístěním online analyzátorů přímo na těžební techniku je možné ověřit, zda kvalita uhlí odpovídá předpokládaným parametrům. Zároveň lze požadavky na těžbu jednotlivých strojů operativně upravovat. Řízením těžby jednotlivých strojů lze zajistit rovnoměrnou kvalitu dodávek uhlí a výrazně snížit náročnost následné úpravy či homogenizace uhlí.

Řízení těžby uhlí v hlubinném dole

Pro řízení těžby jsou využívány online údaje o kvalitě těženého uhlí z pásových dopravníků odvádějících uhlí z jednotlivých sekcí dolu. Provedení do výbušného prostředí lze umístit přímo v těžebních chodbách.

Řízení skládky uhlí

Na vstupu skládky je přijímáno uhlí s rozdílnými parametry. Na základě online měření je možné rozhodnout o jeho definovaném způsobu ukládání. Kvalita uskladněného uhlí je měřena pomocí online analyzátorů na skládkových strojích. Při odběru uhlí ze skládky je systém schopen určit výslednou kvalitu požadované dodávky.

Expedice uhlí

Analyzátory řady GE v expedici kontrolují kvalitu uhlí pode požadavků zákazníků. Po dobu nakládky je sledována aktuální bilance. V případě neplnění požadavku je možné provést korekce doplněním zbytku dodávky uhlím odlišné kvality.

Rozdružování

Přístroje řady GE díky své rychlosti odezvy nachází uplatnění v ovládání přepadových rozdružovacích klapek pro okamžité třídění uhlí. V případě skokové variability jeho parametrů je klapkou kvalitní materiál přesměrován přímo k expedici, zatímco nebilanční uhlí je ukládáno odděleně, například na skládku.

Přímé řízení praní uhlí

On-line analyzátor řady GE instalovaný na výstupním skluzu hydrocyklonu nebo separátoru měří popelnatost mokrého uhlí. V případě odchylky od požadovaných hodnot je přístrojem vydán signál řídicí jednotce ke zředění nebo zahuštění prací emulze.

Řízení přísunu do elektráren

Při řízení zauhlování elektrárny jsou analyzátory řady GE instalovány na pásy před zásobníky uhlí, kde kontrolují výhřevnost paliva. Na základě naměřených hodnot je uhlí do jednotlivých zásobníků ukládáno definovaně. Díky tomu může být topná směs před spálením namíchána tak, aby nedošlo k poklesu výkonu, případně k vyhasnutí kotle.

Získejte více informací o aplikaci on-line analýzy

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Fotogalerie

Máte dotaz k našemu produktu?

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Radiační bezpečnost

Radiační bezpečnost

Detekční stupeň je konstruován s důrazem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Vlastní radionuklidové zářiče jsou uloženy ve speciálním lehce přenosném ochranném kontejneru z wolframu a nerezové oceli zajišťující jeho odolnost i pro případ požáru nebo jiné mimořádné události.

V nepracovním režimu umožňuje ochranný kontejner bezpečný transport a skladování radionuklidových zářičů bez nutnosti jejich vyjmutí a manipulace. Při uvedení kontejneru do pracovní polohy je měřící svazek radioaktivního záření směrován pouze kolmo na dopravní pás, přičemž volný pohyb osob v okolí měřícího místa není nijak omezen.

/o produktu

On-line analyzátory uhlí pro zvýšení efektivity těžby, zpracování a spalování

Analyzátory kvality uhlí řady GE představují již čtvrtou generaci on-line radiometrických analyzátorů. Tyto analyzátory umožňují sledovat okamžitou kvalitu paliva on-line. Přímo na dopravníkovém pásu. Technologie dokáže určit jeho výhřevnou hodnotu, popelnatost a spočítat dodané množství za zvolený časový úsek.

Použití analyzátoru zlepší efektivitu těžby a umožní optimalizovat spotřebu paliva, která vede k zásadním úsporám nákladů. Při vývoji technologie byly zúročeny naše více než třicetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí. Zároveň jsme zohlednili potřeby vás, našich významných zákazníků.

Funkce analyzátorů uhlí

Zobrazit více

On-line vyhodnocení popelnatosti v %.

On-line vyhodnocení výhřevnosti (kalorické hodnoty) v MJ/kg nebo kcal/kg.

On-line sledování prošlého množství paliva (výkon pásového dopravníku) v t/h.

On-line sledování výšky vrstvy měřeného média procházející po pásovém dopravníku v mm.

Měření ve třech nezávislých časových registrech (okamžitá hodnota, definovaný časový úsek spínaný ručně nebo přednastavený, směnový průměr).

Ovládání z řídicí jednotky pomocí dotykového displeje, přehledné grafické a číselné zobrazení vyhodnocovaných veličin.

LAN síťové připojení pro vzdálený dohled, sběr výsledků měření, archivaci, kontrolu a údržbu systému.

Automatické znovuspuštění přístroje po neplánovaném výpadku napájecího napětí.

Ukládání výsledků přímo do SQL databáze informačního systému podniku.

Analogové výstupy v průmyslovém standardu 4–20 mA.

Automatické blokování měření při zastavené technologii.

Zálohování při krátkodobém výpadku síťového napětí.

Kalibrace přístroje na rozdílné typy uhlí.

Přednosti série GE

Zobrazit více

Měření ve výbušném prostředí.

Přímé měření v násypkách a potrubí.

Komunikuje v jakékoliv jazykové mutaci.

Nedochází ke styku s pohybujícím se uhlím.

Nenarušuje provoz uhelně dopravního zařízení.

Přímé měření na přesypech pásového dopravníku.

Zcela bezpečný provoz z hlediska radiační ochrany.

Měří přesně i další materiály na bázi organického uhlíku.

Pracuje nezávisle na výšce vrstvy na pasovém dopravníku.

Přímé měření na dopravníkovém pásu bez potřeby drcení.

Vysoce odolný proti elektrickému a elektromagnetickému rušení.

Pracuje bez omezení zrnitosti, od prachu až po právě vytěžené uhlí.

Vysoce odolný proti extrémním vibracím a mechanickému namáhání.

Efektivita

Dosáhnete vyšší efektivity těžby.

Efektivita

Dosáhnete vyšší efektivity těžby.

Efektivita

Dosáhnete vyšší efektivity těžby.

Efektivita

Dosáhnete vyšší efektivity těžby.

/Kontaktujte nás

Získejte více informací o on-line analýze

Přejete si získat více informací o technologii a její aplikaci? Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Domluvíme si schůzku, na které vám detailně představíme naše on-line radiometrické analyzátory kvality uhlí ENELEX.

Proces

spolupráce

01

Poptávka

Zavolejte nám nebo napište e-mail s vaší poptávkou

02

Cenová nabídka

Přijedeme za vámi na konzultaci a připravíme vám cenovou nabídku

03

Návrh řešení

Připravíme vám návrh řešení na míru vašim technologiím

04

Realizace

Podle domluvy provedeme kompletní realizaci zakázky

Máte zájem o konzultaci s odborníkem?
Máte zájem o individuální nacenění
Vzorkovače | ENELEX
Termovizní systémy | ENELEX
Analyzátor | ENELEX