/o systému

Systémy řízení kvality uhlí (CQMS) je možné aplikovat v různých fázích zpracování uhlí

Naším cílem není jen poskytovat zařízení na měření palivové kvality. Sázíme na komplexní řešení, která efektivně odstraní reálné problémy našich firemních partnerů. Od jednoduchých až po složité homogenizační systémy, nabízíme inovativní přístup k optimalizaci kvality paliva.

Lze je využívat v celém procesu zpracování uhlí od řízení těžby až po bilanční kontroly zauhlování elektrárny. Zavedení systémů řízení kvality uhlí má pozitivní dopady nejen v oblasti ekonomiky, ale i ekologie provozu.

Optimalizace

Optimalizujete svou těžbu uhlí.

Účinnost

Zvýšíte účinnosti spalování uhlí.

Snížení nákladů

Snížíte náklady na zpracování uhlí.

Snížení emisí

Při spalování snížíte tvorbu emisí.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

Řízení těžby uhlí s využitím CQMS a online analýzy

Umístění v povrchových dolech

V povrchových dolech je těžba běžně plánována na základě geologických map. V praxi se skutečná kvalita uhlí v jednotlivých vrstvách může výrazně lišit. Na základě plánu těžby a online informací z těžebních strojů zadává hlavní operátor požadavky na výkon těžby jednotlivých strojů v dolu. Řízení těžby efektivně zajistí rovnoměrnou kvalitu dodávek z dolů a výrazně se tak snižuje náročnost následné úpravy či homogenizace uhlí. V průběhu dopravy uhlí od jednotlivých strojů dochází k jeho promíchání. Online měření kvality uhlí na výstupu z dolu ověřuje plnění plánu těžby a požadavků odběratele.

Umístění na těžební techniku

Umístěním online analyzátorů přímo na těžební techniku je možné ověřit, zda kvalita uhlí odpovídá předpokládaným parametrům. Díky tomu lze požadavky na těžbu jednotlivých strojů operativně upravovat. Výsledek online měření je současně zobrazován operátorovi stroje, který tak může případně zabránit odtěžení hlušiny.

Umístění v hlubinných dolech

V hlubinných dolech není technicky možné umístit online analyzátory přímo na těžební techniku. Pro řízení těžby jsou využívány on-line údaje o kvalitě těženého uhlí z jednotlivých sekcí dolu. Kvalita výsledného produktu je ověřována na výstupu při nakládce. Nejčastěji jsou online analyzátory využívány v technologii na povrchu. Vyrábíme pro vás také provedení do výbušného prostředí, které lze umístit pod povrchem.

Získejte více informací o systému řízení kvality uhlí

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

Využití CQMS a online analýzy pro úpravny uhlí

Úpravna uhlí Ledvice – Česká republika

Úpravna uhlí je zásobována uhlím ze dvou lokalit. Zpracované a upravené uhlí je dodáváno různým zákazníkům. Po vstupu do technologie úpravny uhlí je materiál zpracováván následujícím způsobem:

Uhlí nízké kvality je dodáváno přímo a bez úprav do místní elektrárny jako energetická topná směs.

Upravitelné uhlí prochází procesem praní na jedné ze čtyř pracích linek.

Meziprodukty jsou míchány s uhlím nízké kvality za účelem vytvoření optimální topné směsi podle požadavků jednotlivých odběratelů.

Prané uhlí různých tříd je prodáváno obchodníkům a malým elektrárnám.

Online analýza a Systém řízení kvality uhlí jsou plně implementovány za účelem sledování kvality vstupních a výstupních produktů, pro řízení technologie úpravy a pro míchání i praní uhlí.

Komponenty systému řízení kvality uhlí:

29 online popeloměrů GE

10 automatických vzorkovačů

4 provozní expres-analyzátory uhlí GE

Získejte více informací o systému řízení kvality uhlí

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

Využití CQMS a online analýzy pro homogenizaci na skládkách uhlí

Skládky uhlí

Skládky uhlí umožňují homogenizaci uhlí na základě předem stanovených požadavků. Tříděním uhlí lze dosáhnout velmi stabilní kvality výsledného produktu. Na vstupu skládky je přijímáno uhlí o rozdílné kvalitě. Na základě výsledku on-line měření je rozhodnuto o definovaném způsobu uložení uhlí na skládku.  

Pro homogenizaci uhlí na skládce je využíván systém mapování kvality uhlí ukládaného ve vrstvách. Kvalita ukládaného uhlí je měřena on-line analyzátory umístěnými na skládkových strojích. Pro zjištění přesné polohy ukládání uhlí je společně s informací o kvalitě materiálu do systému ukládána i lokace skládkového stroje a natočení jeho ramene.

Získejte více informací o systému řízení kvality uhlí

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

Využití CQMS a online analýzy pro řízení zauhlování elektrárny

Palivo v dostatečné kvalitě

Zauhlování elektrárny zajišťuje dodávku paliva dle požadované výhřevnosti. V případě nesplnění požadavku na výhřevnost dochází ke ztrátám výstupního výkonu nebo dokonce k vyhasnutí kotle. 

Při řízení zauhlování elektrárny jsou průběžně (on-line) sledovány hodnoty popelnatosti a výhřevnosti uhlí před uložením do zásobníků. Tím je zajištěno palivo v dostatečné kvalitě pro ideální provoz kotlů. Jestliže průběžná bilance výhřevnosti neodpovídá požadavkům, je možné operativně zajistit zauhlení některých zásobníků uhlím výrazně odlišné kvality.

Bilance kvality paliva

Celková bilance kvality paliva zauhleného do zásobníků je využívána operátorem kotle pro nastavení optimálních provozních parametrů. V případě odchylky lze změnit nastavení zásobovacích podavačů kotle nebo zvýšit výkon kotle přidáváním dalšího náhradního paliva (oleje nebo plynu). 

Efektivitu systému operativního řízení lze snadno ověřovat na základě srovnání on-line údajů o kvalitě a množství uhlí, výstupním výkonu kotlů a laboratorních výsledků.

Získejte více informací o systému řízení kvality uhlí

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

CQMS pro míchání uhlí na optimální kvalitativní rozsah požadovaný zákazníkem – bunkrové systémy

Jak systémy fungují?

Tyto systémy fungují na principu odkládání lepší a horší kvality uhlí, která je mimo rozsah požadovaný zákazníkem do ocelových či betonových bunkrů. Po zaplnění těchto bunkrů náš systém posílá uhlí zpět na dopravní pás, kde dochází k promíchání kvality.

Základem je online analyzátor

Základem tohoto systému je náš online analyzátor, který vyhodnocuje kvalitu v reálném čase a automaticky řídí pomocí třídicích klapek odklánění uhlí do zásobníků s horší a lepší kvalitou. 

Pokud je potřeba domíchat do uhlí, které prochází pásovým dopravníkem lepší kvalitu, začne automaticky vypouštět z příslušného zásobníku, to samé v případě, je-li potřeba přimíchat kvalita horší, tak abychom se dostali na optimální rozsah požadovaný zákazníkem. Pokud by se totiž do kotlů zásobovalo uhlí dokonce lepší kvality, než na jakou jsou navrženy, přináší to zákazníkům problémy při spalování. 

Za místem, kde dochází k promíchání uhlí, je umístěn další online analyzátor spolu s automatickým vzorkovačem pro kontrolu kvality na výstupu a také správné nastavení a kalibraci celého systému.

Získejte více informací o bunkrových systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

CQMS pro míchání uhlí na optimální kvalitativní rozsah požadovaný zákazníkem – výrobní linky

Revoluční výrobní linka energetických směsí s automatizovaným řízením pro maximální efektivitu v dobývání a úpravě uhlí

Výrobní linka topných (energetických) směsí byla poprvé navrhnuta na základě potřeby zákazníka (hlubinného dolu a úpravny uhlí Darkov OKD), který produkuje kromě praného uhlí také uhelný odpad (uhelné kaly a proplástek). Tento uhelný odpad se však dá velmi efektivně použít pro smíchání optimální topné směsi. Tím se výrazně zvyšuje produkce dolu, úpravny uhlí, a to i při dodržení všech kvalitativních parametrů prodávaného uhlí (popelnatost a výhřevnost). Základem celé linky je speciální SW, automatizovaný řídicí systém a systém on-line měření kvality uhlí naší firmy ENELEX. Systém pracuje zcela automaticky na základě zadání potřebných parametrů uhlí, veškeré parametry jsou plně nastavitelné.

Nadčasový míchací systém pro optimální kvalitu paliva v těžebních a energetických odvětvích

Tento míchací systém lze bez problémů aplikovat všude tam, kde je potřeba míchat optimální směs paliva, například pro hlubinné doly a úpravny uhlí, kde se kromě výstupní kvality uhlí může zpracovávat také proplástek a uhelné kaly. Dá se však také použít pro elektrárny, které přijímají uhlí od více dodavatelů s větším rozsahem výhřevnosti/popelnatosti, tak aby do systému zauhlování elektrárny přicházela již optimálně smíchaná směs paliva. Tyto míchací linky mají také veliký význam pro uhelné terminály, které přijímají uhlí o různé kvalitě od různých dodavatelů, a mohou tak míchat uhlí na určité optimální kvalitativní rozsahy, které jednotlivý zákazníci požadují.

Vždy podle potřeb zákazníka

Tuto linku pro míchání a třídění požadované kvality uhlí navrhujeme vždy podle potřeb daného zákazníka. Linka tak může míchat více různých kvalitativních typů vstupního uhlí a může být navržena pro různé výrobní kapacity dle potřeby.

Získejte více informací o výrobních linkách

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

CQMS pro míchání uhlí na optimální kvalitativní rozsah požadovaný zákazníkem – elektrárenské skládky uhlí

Umístění v povrchových dolech

Náš systém řízení kvality uhlí může být také instalován například na skládce uhlí v elektrárně, na kterou je uhlí dopravováno pomocí mobilního shazovacího dopravníku. Uhlí se ukládá na jednotlivé hromady podle kvality s využitím on-line měření popelnatosti a kalorické hodnoty.

Ukázka softwaru pro CQMS

Každá skladovaná hromada musí mít průměrnou hodnotu popela a kalorické hodnoty podle požadovaného nastavitelného rozsahu, který musí laboratoř ověřit. Náš systém používá speciální Enelex software, který zobrazuje kapacitu a kvalitu uhlí pro každou hromadu, a zákazník tak má kompletní informace o dodávkách uhlí. Tímto může reagovat na kvalitu uhlí pro spalování v kotli a lépe plánovat dodávky uhlí od svých dodavatelů. Na obrázku níže můžete vidět u jednotlivých hromad například stav zaplnění, jakou kvalitu je potřeba u některých ještě dodat, jestli už je připravena na expedici anebo čeká například na potvrzení z laboratoře.

Získejte více informací o elektrárenských skládkách uhlí

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Aplikace systémů řízení kvality v jednotlivých fázích zpracování uhlí

CQMS pro míchání uhlí na optimální kvalitativní rozsah požadovaný zákazníkem – malý homogenizační systém přímo v dole

Moderní mobilní systém pro nakládku a analýzu uhlí pro efektivní přepravu nákladními automobily

Tento systém je vhodný pro zákazníky, kteří převáží uhlí nákladními automobily. Systém se skládá z násypky s drtičem, pásového dopravníku s automatickým vzorkovačem a online analyzátorem kvality uhlí, mobilního dopravníku a speciálního softwaru pro automatizaci procesu.

Systém úplného zpracování nákladního uhlí: od drcení přes vzorkování a online analýzu až po homogenizaci pro optimální kvalitu paliva

Nákladní automobil vysype celý náklad do násypky s drtičem, uhlí je nadrceno na požadovanou zrnitost a pokračuje na pásový dopravník. Automatický vzorkovač navržený podle požadované normy (například ISO, ASTM, GOST) odebere reprezentativní vzorek pro laboratoř, který může sloužit pro obchodní účely či kalibraci a zpětnou vazbu na nastavení celého systému. Veškeré palivo je také proměřeno online analyzátorem kvality uhlí, který v reálném čase určí kvalitu a kvantitu daného paliva. Na základě výsledků z online analýzy se uhlí třídí a míchá na jednotlivých skládkách pomocí mobilního dopravníku, který je ovládán softwarem, případně se uhlí přímo homogenizuje metodou ukládání vrstev uhlí s rozdílnou kvalitou.

Získejte více informací o přesypných místech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

/o systému

Efektivní a ekonomické systémy řízení kvality uhlí

Systémy řízení kvality je možné aplikovat v různých fázích zpracování uhlí. Lze je využívat v celém procesu zpracování uhlí od řízení těžby až po bilanční kontroly zauhlování elektrárny. Zavedení systémů řízení kvality uhlí má pozitivní dopady v oblasti ekonomiky a ekologie provozu. Přesně specifikovaná konstantní kvalita a výhřevnost dodávaného uhlí je velmi důležitým parametrem pro většinu procesů využívajících uhlí jako palivo nebo surovinu. Systém řízení kvality uhlí je komplex technologických a organizačních opatření sloužících k dosažení požadované kvality uhlí pro konkrétní využití.

Náš systém řízení kvality uhlí je schopný reagovat na dynamické změny parametrů uhlí tak, aby bylo možné efektivně zajistit dodržení požadavků na kvalitu. Kombinace systémů ve více fázích zpracování uhlí umožňuje v praxi dosáhnout vysokou účinnost celého procesu.

Výhody systému

Zobrazit více

Optimalizace využití těženého uhlí:
Prodloužení životnosti dolu využitím veškerých zásob uhlí a jeho prodej za nejvyšší možnou cenu.

Zvýšení účinnosti při spalování uhlí v elektrárnách:
Snížení odstávek kotlů z důvodu spalování nevhodné kvality paliva.

Snížení provozních nákladů úpravy uhlí.

Ochrana technologie před selháním z důvodu nevhodné kvality uhlí.

On-line měření a analýza

Zobrazit více

Pro správné fungování systému je důležité mít k dispozici výsledky měření okamžitě, případně s minimálním zpožděním. Náš systém proto zahrnuje on-line analyzátory uhlí, které přímo na pásovém dopravníku měří:

Množství uhlí (výkon, váha)

Popelnatost uhlí

Výhřevnost uhlí

Vlhkost uhlí

Vzorkování s rychloanalýzou

Zobrazit více

Automatické vzorkovače uhlí slouží k odběru vzorků pro laboratorní analýzu a ke kontrole dodávek v souladu s legislativními požadavky. Pro efektivní zapojení do systému řízení kvality uhlí je možné vzorkovač doplnit o rychloanalyzátor. Tím získáte okamžité výsledky jednotlivých vzorků. Rychloanalyzátory mohou být integrované přímo do technologie vzorkovače a předávat naměřené hodnoty bez vlivu lidského faktoru.

Systémy řízení kvality uhlí mohou využívat jak výsledky laboratorní rychloanalýzy, tak i tradiční laboratorní analýzy. Takové výsledky jsou obvykle získány se zpožděním, a proto jsou využívány pro ověření funkce systému nebo zpřesnění bilancí.

Systémy operativního řízení

Zobrazit více

S účinným systémem operativního řízení je možné provádět zásahy do chodu technologie tak, aby bylo dosaženo požadované kvality uhlí. Systémy operativního řízení se liší v závislosti na typu provozu a technologických možnostech jednotlivých zařízení. Systém zahrnuje nejen technické možnosti, ale i organizační a rozhodovací postupy. Operátoři jednotlivých technologických celků mají k dispozici údaje o současném stavu technologie včetně výsledků online měření, aktuální bilance za časový úsek a požadavky na výsledný produkt. Získané informace usnadňují operátorům rozhodování o případném operativním zásahu do chodu technologie tak, aby byl splněn stanovený cíl.

/Kontaktujte nás

Jsme tady pro vás. Kontaktujte nás právě teď

Dosáhněte vyšší efektivity těžby, zpracování a využívání uhlí. Využijte moderní systém řízení kvality uhlí od společnosti ENELEX. Zavolejte nám nebo nám napište e-mail. Sejdeme se na konzultaci, seznámíme se s vašimi požadavky a připravíme vám řešení na míru.

Proces

spolupráce

01

Poptávka

Zavolejte nám nebo napište e-mail s vaší poptávkou

02

Cenová nabídka

Přijedeme za vámi na konzultaci a připravíme vám cenovou nabídku

03

Návrh řešení

Připravíme vám návrh řešení na míru vašim technologiím

04

Realizace

Podle domluvy provedeme kompletní realizaci zakázky

Vzorkovače | ENELEX
Termovizní systémy | ENELEX
Analyzátor | ENELEX
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Prohlédněte si Zásady ochrany osobních údajů.