On-line radiometrický analyzátor kvality uhlí GE3000

GE 3000 umožňuje sledovat okamžité hodnoty obsahu nespalitelných látek (popelovin) on-line, a to přímo v uhlí na dopravníkovém pásu, dokáže spočítat jeho prošlé množství a určit výhřevnou hodnotu. Použití přístroje zlepší efektivitu těžby a umožní optimalizovat spotřebu paliva, což vede k zásadním úsporám nákladů.

Základní popis

GE 3000 představuje již třetí generaci on-line radiometrickýchanalyzátorů popelnatosti (popeloměrů). Při jeho vývoji jsme zúročili naše více než dvacetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí a zohlednili potřeby našich významných zákazníků.

GE 3000 představuje základní samostatně pracující jednotku schopnou podat maximum informací o kvalitě a množství materiálu procházejícího danou technologií v reálném čase.

Využívá spolehlivou metodu vyhodnocení útlumu gama záření o dvou různých energiích v závislosti na obsahu nespalitelných látek v uhlí. Z hlediska bezpečnosti tato metoda vyhovuje všem obvyklým bezpečnostním předpisům.

Detekční stupeň je umístěn na nosném rámu instalovaném na pasovém dopravníku v místě měření. Obsahuje dva radioaktivní zářiče uložené v ochranném kontejneru umístěné pod pasovým dopravníkem, detektor radioaktivního záření a inteligentní matematickou jednotku.

Detekční stupeň je konstruován s důrazem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Měřící svazek radioaktivního záření je směrován pouze kolmo na dopravní pas, přičemž volný pohyb osobv okolí měřícího místa není nijak omezen. Řídicí stupeň umístěný např. na operátorském pracovišti zajišťuje snadné ovládání a přehledné zobrazení výsledků pomocí dotykového displeje. Ve skříni řídicího stupně jsou k dispozici přípojné body komunikačních rozhraní dalších analogových a digitálních vstupů a výstupů.

K řídicí jednotce GE3000 je možné připojit několik zobrazovacích terminálů a výstupní údaje tak přenášet podle potřeby na několik různých pracovišť. V závislosti na účelu jednotlivých operátorských pracovišť lze jednotlivými terminály obsluhovat různé funkce popeloměru nebo i několika popeloměrů současně. Naměřená i diagnostická data jsou automaticky archivována pro zpětné zpracování.

Přednosti

 • Umožňuje přímé měření na dopravníkovém pásu bez potřeby drcení
 • Nevyžaduje žádné vzorkovací zařízení ani odběrové zařízení
 • Nenarušuje provoz dopravníkového pásu
 • Nedochází ke styku s pohybujícím se uhlím
 • Pracuje bez omezení zrnitosti uhlí, od prachu až po právě vytěžené uhlí
 • Pracuje nezávisle na výšce vrstvy na pasovém dopravníku
 • Je vysoce odolný proti extrémním vibracím a mechanickému namáhání, proti elektrickému a elektromagnetickému rušení
 • Provedení GE 3000 Ex umožňuje měření ve výbušném prostředí
 • Umožňuje variantní zapojení do komplexních systémů řízení úpravy kvality paliva
 • Informace lze zobrazovat v různé jazykové mutaci

Funkce analyzátoru

Kontinuální vyhodnocení kvality uhlí prošlého detekčním stupněm v reálném čase.

Kontinuální vyhodnocení výhřevnosti. Hodnota obsahu vody využívaná při přepočtu na výhřevnost je zadávána obsluhou, popřípadě automaticky z externího měřícího zařízení.

Sledování prošlého množství paliva (Výkon pasového dopravníku v t/h) na základě zpracování matematického modelu profilu pasového dopravníku a měřených hodnot výšky vrstvy.

Sledování výšky vrstvy měřeného média procházející po pasovém dopravníku.

Měření za nastavený časový úsek (kumulovaná hodnota). Měření popelnatosti probíhá od doby aktivace vstupu (stisku tlačítka) START do doby aktivace vstupu (stisk tlačítka) STOP. Měřením okamžitých hodnot popelnatosti není nijak omezeno.

Blokování měření při zastavené technologii. Zápis do bilancí a statistik se neprovádí

Předvolbu kalibračních závislostí. Přístroj je možné kalibrovat na rozdílné typy uhlí. Přepnout kalibrační křivku lze z panelu přístroje nebo externě.

Režim automatického spuštění. Ke znovuspuštění měření po obnovení šifrového napájení není třeba žádný vnější zásah obsluhy.

Analogové výstupy. Naměřené hodnoty jsou k dispozici i na výstupu analogového převodníku.

 

Příklady aplikací

Řízení těžby uhlí

 • nepřetržité sledování parametrů těžby ze všech těžebních míst
 • možnost regulace výkonu jednotlivých míst pro docílení optimálních parametrů těžby

Řízení důlní třídírny uhlí

 • nepřetržité sledování vstupních i výstupních parametrů uhlí
 • možnost řízení míšení na skládce
 • snížení ztrát za netříděné uhlí

Řízení chodu úpravny

 • nepřetržité sledování vstupních a výstupních parametrů jednotlivých technologií
 • zvýšení produkce uhlí o stanovených parametrech
 • snížení nákladů na úpravu uhlí

Expedice uhlí

 • nepřetržité sledování výstupních kvalitativních parametrů uhlí
 • kontrola kvality jednotlivých dodávek
 • prevence možných penalizací za nedodržení kvalitativních ukazatelů dodávky

Třídění uhlí

 • automatické vyřazování uhlí s nevhodným obsahem popelovin řízení homogenizace skládek uhlí – volba další úpravy uhlí
 • Řízení přísunu do elektráren

Řízení přísunu do elektráren

 • snížení nákladů na výrobu energie regulací obsahu popelovin v uhlí na přísunu paliva
 • měření nedopalu ve výsledném popelu a z toho vyplývající možnost optimalizace spalovacího procesu

Kontrola a řízení provozu oceláren

 • nepřetržité sledování zdroje uhlí
 • optimální řízení výkonu vysoké pece sledováním obsahu popelovin v koksu

Řízení provozu cementáren

 • optimální řízení přísunu množství uhlí do pece vzhledem k jeho kvalitě

 

Základní technické údaje

Šířka dopravního pasuneomezená
Rychlost dopravního pasuneomezená
Zrnitost měřeného uhlí*do 300 mm
Výška vrstvy uhlí na pase*20 - 350 mm
Rozsah měřenídle požadavků
Přesnost stanovení
obsahu popelovin
lepší než ±1% abs
Napájení230 V, 50 Hz, 100 VA
KrytíIP65
Pracovní teplota
(detekční stupeň)
-35°C - 50°C
Pracovní teplota
(řídící stupeň)
0 - 50°C
Výstupy*4x analogový výstup 4 až 20 mA, galvanicky oddělený,
výstupní parametr je programově nastavitelný
5x digitální, pasivní, výstupní parametr je programově
nastavitelný
Vstupy4x analogový napěťový, funkce je programově volitelná
4x digitální pasivní (max 40VDC nebo 24VAC), funkce
je programově volitelná
Zdroje záření241Am max.11,1GBq, 137Cs max. 0,37GBq
Ochranný krytCsAm20W
(stínící vložka z pseudoslitiny wolframu)
Orientační hodnoty
dávkového ekvivalentu
165 μSv/hod v 5 cm od povrchu krytu mimo
svazek záření,
1,9 μSv/hod. ve 100 cm od povrchu krytu mimo
svazek záření,
25 μSv/hod. ve 100 cm od povrchu krytu
ve svazku záření
Detekce gamazářeníScintilační sonda
Vzdálenost ochranný
kryt - sonda
Standardně 1100 mm
Rozměry (řídící stupeň) š x v x h350 x 450 x 155 mm
Rozměry (detekční stupeň)individuálně dle pasového dopravníku
Hmotnost (řídící stupeň)15 kg
Hmotnost (detekční stupeň)dle šířky pasového dopravníku (průměrně 120kg)
* Jiné možnosti na dotaz