Profil firmy Enelex

Naše firma Enelex působí na českém trhu od roku 1991 a na zahraničním trhu od roku 1994. Po celou dobu působení se vyznačujeme neustálým dynamickým rozvojem. V současné době tak zaujímáme významné postavení mezi výrobci a vývozci speciálních elektronických přístrojů a mechanických vzorkovačů paliva, především pro hornictví a energetiku.

Nosným programem firmy Enelex je návrh a realizace systémů řízení kvality uhlí tzv. „Coal Quality Management Systems“ pro homogenizaci uhlí, výroba on-line analyzátorů pro kontinuální měření kvality uhlí, výroba automatických vzorkovačů paliva a také výroba analyzátorů kyslíku pro optimalizaci spalování v elektrárnách, teplárnách, průmyslových kotelnách a spalovnách.

Na tento program navazujeme výrobou speciálních protipožárních termovizních systémů, které doplňujeme montážemi standardních kamerových systémů především do těžkých provozních podmínek a to včetně vývoje a výroby odolných kamerových krytů. Od roku 1999 využíváme naše termovizní kamerové systémy pro pevné aplikace na bezkontaktní měření teplot a zobrazování teplotních polí v energetice, průmyslu, hutnictví, stavebnictví a také v bezpečnostních aplikacích.

 

Naše systémy měření kvality jsme též úspěšně realizovali na jiné materiály než je uhlí, například na měření kvality ropných břidlic, nedopalů uhlí a v poslední době je aplikujeme při výrobě plastových granulí.

Poskytujeme také služby v oblasti radiační ochrany.

Při návrhu a výrobě našich přístrojů využíváme vývojový tým, jehož zkušenosti sahají až do samého počátku tohoto odvětví v Československu, do osmdesátých let minulého století.

Produkty Enelex vyrábíme a dodáváme klientům včetně instalace, montáže a uvedení do provozu. V zahraničí využíváme kooperace s místními firmami. Navrhujeme uspořádání systémů a ve spolupráci se zákazníkem zajišťujeme údržbu a servis. Pro tyto činnosti disponujeme vlastní budovou, zařízenou elektronickou a mechanickou výrobou a veškerým měřícím, montážním a servisním vybavením.

Naším cílem je kvalitní a dlouhodobá spolupráce na mezinárodní úrovni. Jsme rádi, že jsou naše zařízení po celém světě nedílnou součástí moderních systémů řízení a že napomáhají k zásadním energetickým úsporám a ke snižování emisí.

Historie firmy Enelex

 

Začlenění České Republiky do zájmové oblasti Evropské Unie znamenalo pro naši post-socialistickou zemi nepřeberné množství  úkolů  zajišťujících rychlé zlepšení životního prostředí. V devadesátých letech 20. století se výrobky společnosti ENELEX staly spolehlivým domácím pilířem restrukturalizačního programu pro doly a energetiku. Nyní, po desetiletích vývoje a zkušeností jsme rádi, že jsou naše zařízení po celém světě nedílnou součástí moderních systémů řízení, jež vedou k zásadním energetickým úsporám a ke snižování emisí.

 

1983

 Historie společnosti Enelex sahá až do roku 1983 kdy byla v tehdejším státním podniku Energostroj Chvaletice založena skupina Elektronika pro vývoj a výrobu speciálních elektronických přístrojů využitelných v energetickém průmyslu.

1984 (1985, 1990)

Skupina Elektronika zahájila v roce 1984 první provozní zkoušky vlastních analogových verzí gamapopeloměrů a analyzátorů kyslíku ve spalinách.

Od roku 1985 se její pracovníci soustředili na problematiku spalování a kontroly kvality paliva pro elektrárny a na vývoj nových typů analyzátorů kyslíku a gamapopeloměrů.
Do roku 1990 vyrobila a nainstalovala firma Energostroj v Československu více než 500 ks analyzátorů kyslíku a 100 ks gamapopeloměrů a v rámci RVHP realizovala dodávky i do zahraničí.

1991

Skupina Elektronika se též podílela na vývoji a výrobě vstupních turniketů do kontrolovaných pásem jaderné elektrárny Dukovany a speciálních přístrojů pro zdravotnictví. Po osamostatnění Energostroje Chvaletice od ČEZ (Československé Energetické Závody) a zvýšení důrazu na strojní výrobu hrozil skupině Elektronika zánik a tak většina členů vývojového týmu založila 1. října 1991 novou vlastní společnost s názvem ENELEX spol. s r. o. (ENERGETIKA, ELEKTRONIKA, EXPORT).

1992 (1994, 1997)

 V roce 1992 jsme v nové firmě Enelex dokončili vývoj gamapopeloměru GE 1100S řízeného mikroprocesorem 8080 a zahájili jeho výrobu. Na bázi stejného procesoru byl v roce 1994 dokončen vývoj a zahájena výroba počítačově řízených analyzátorů kyslíku AE 1200 (s vlastní kalibrací určený pro velké elektrárenské kotle) a AE 500.T. (s předehřívanou sondou pro lokální automatizované výtopny). Oba přístroje si rychle získaly velký podíl na českém trhu. Gamapopeloměry se během dvou let staly základním článkem systémů pro řízení těžby ve všech dolech ČR a v roce 1997 byly doplněny o přídavnou jednotku poloautomatického etaloneru jež v provozech zvýšila rychlost a komfort jejich kontroly.

1993 (2005)

 V roce 1993 jsme náš výrobní program rozšířili o instalace speciálních kamerových systémů EZS a EPS pro energetiku a uhelný průmysl (elektronické systémy zabezpečení a požární ochrany). Od roku 2005 v případě potřeby chráníme jednotlivé kamery námi vyvinutými speciálními kryty řady HE, díky nimž můžou naše systémy pracovat v nejnáročnějších průmyslových podmínkách s velikou prašností nebo při působení extrémních teplot.

2000

V roce 2000 jsme představili nový typ gamapopeloměru GE 2000 a nový typ analyzátoru kyslíku AE 2200, zároveň jsme celkově modernizovali analyzátor kyslíku AE 500.T. Oproti starším typům jsme využitím nových technologií dosáhli u těchto zařízení zlepšení přesnosti, rychlosti a stability měření. Nové vlastnosti spolu se zjednodušeným ovládáním a standardizací připojení k PC přinesly našim výrobkům úspěchy doma v České Republice a staly se také velmi žádanými v zahraničí.

 

2000 (1998, 2005)

Zároveň jsme v roce 2000 uvedli do provozu světový unikát! Automatický termovizní varovný systém zabezpečující skládky uhlí proti záparům s možnosti samovznícení. Tento systém jsme vyvíjely od roku 1998 pro konkrétní aplikaci na homogenizační skládce uhlí povrchového dolu. Systém stále průběžně zdokonalujeme a vyvíjíme nové aplikace do dalších oblastí průmyslu. Ve světě je o něj velký zájem, masivnímu rozšíření však brání poměrně vysoké pořizovací ceny termokamer. 

V roce 2005 jsme čtyři velké termovizní systémy dodali do Jižní Koreje na zabezpečení skládek uhlí v elektrárnách. V České Republice jsme ve stejném období realizovalali ochranu skládky komunálního odpadu, skládku pneumatik v objektu cementárny a již zmíněné skládky uhlí.

2008

 Naši odborníci v tomto roce dokončili vývoj třetí generace gamapopeloměru a analyzátorů kyslíku a připravili je do výroby. Současně jsme inovovali náš termovizní systém na nový cenově dostupnější typ termokamer. Zájem o naše výrobky se výrazně zvýšil hlavně v zemích, kde je rozšířená těžba uhlí. Otevřeli jsme stálá obchodní a servisní zastoupení v Belgii, Bulharsku, Itálii, Jižní Koreji, Makedonii, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.

2010 (2011)

Společnost ENELEX s.r.o. vstoupila v roce 2010 do aliance českých firem vyrábějících dobývací techniku s názvem „Česká Dobývací Technika“ s hlavním cílem – posílit exportní politiku firmy. Vybudovali jsme dvě výhradní zastoupení naší firmy ve východní Evropě a Asii – ENELEX Russland a ENELEX Kazachstán a v roce 2011 dodali první automatické vzorkovače paliva na Ukrajinu.

2014 (2015)

Postupně jsme otevřeli nová zastoupení firmy Enelex v JAR i Indii a založili novou společnost ENELEX Ukrajina. Během období roků 2014 a 2015 jsme realizovali první dodávky systémů měření kvality uhlí do Ruska, JAR, Černé Hory, Indie, Ukrajiny i Estonska a dodali první automatické vzorkovače paliva do Ruska. Modernizovali jsme jak sledovací kryt termokamer tak i celý varovný systém, inovací prošel i kamerový kryt do vysokých teplot.

2016 (2017)

V tomo období jsme úspěšně instalovali systém CQMS pro SD a.s. Chomutov a rozšířili jeho působnost o nová zařízení: 12 ks GE3000 a 5 ks ECA Thermofisher pro kontinuální měření síry. V rámci tohoto projektu jsme též realizovali nový termovizní systém HMGS 2. Zásadní byla též dodávka 12 ks GE3000 a GE3000CM pro systém CQMS budovaný na dole Kolubara v Srbsku. Do této lokality jsme dodali naše zařízení v inovovaných krytech se zvýšenou tepelnou odolností. V roce 2016 jsme rozšířili nabídku našich technologií o mobilní systémy odvodnění v povrchových dolech. V roce 2017 jsme vybudovali nové zastoupení pro oblast Indonesie a otevřeli novou českou technickou pobočku se specializací na vzorkovače v Brně. Na konec tohoto roku plánujeme zahájit výstavbu nové montážní haly ve Chvaleticích pro výrobu analyzátorů a vzorkovačů paliva.